Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako podnikatel Mgr. Eva Jansa M.A., se sídlem 32300 Plzeň - Bolevec, Pod Stráží 595/4, IČO 63519241, zapsané v živnostenském rejstříku provozovaným Magistrátem města Plzně, e -mail: info@wellatrio.eu, telefonní číslo: 724 001 748 (dále jen „Správce“) provozuji e-shop na webových stránkách www.wellatrio.eu. Pro prodej našeho zboží a provoz našich webových stránek zpracovávám některé osobní údaje a jsem správcem Vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“),

 I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů v případě kontaktování Správce

Pokud poptáváte naše zboží, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, a/nebo telefonní číslo.

 • Za jakým účelem? Kontaktuji Vás přes ně pro zodpovězení Vašich dotazů.
 • Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu na poskytnutí odpovědi..
 • Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat? Po dobu nezbytnou ke zodpovězení Vašeho dotazu. 

Zpracování osobních údajů v případě uzavření kupní smlouvy

Pokud na e-shopu nakoupíte, budu pracovat s údaji, které vyplníte v objednávce v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo. 

 • Za jakým účelem? Osobní údaje potřebuji zpracovat za účelem splnění kupní smlouvy, tedy dodání Vámi objednaného zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.
 • Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.
 • Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat? Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.

Zpracování osobních údajů v případě vedení uživatelského účtu

Pokud si na e-shopu založíte uživatelský účet, budu zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo.

 • Za jakým účelem? Tyto osobní údaje zpracovávám za účelem vedení Vašeho uživatelského účtu na e-shopu.
 • Na základě jakého právního důvodu? Tyto osobní údaje zpracovávám na základě Vašeho souhlasu.
 • Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat? Od registrace do odstranění účtu Vámi nebo mnou z důvodu Vaší neaktivity (nejdříve po 2 letech od Vašeho posledního přihlášení do uživatelského účtu).

Zpracování osobních údajů za daňovým účelem a plnění archivační povinnosti

Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa musím zpracovávat za účelem mých zákonných povinností – vyplývajících zejména z daňových předpisů a za účelem plnění archivační povinnosti.

 • Za jakým účelem? Tyto osobní údaje zpracovávám za účelem plnění zákonných povinností – zejména daňových a archivačních povinností.
 • Na základě jakého právního důvodu? Tyto osobní údaje zpracovávám z důvodu nezbytnosti jejich zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na mě kladeny zákonem.
 • Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat? Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

 II. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu info@wellatrio.eu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí, na základě jiného právního titulu, zejm. za účelem plnění kupní smlouvy, nebo zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání. 

 

III. KDO SE K DATŮM DOSTANE

K Vašim osobním údajům mají přístup tyto subjekty (zpracovatelé osobních údajů), kteří pomáhají s chodem e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • dopravci: Zásilkovna, Česká pošta, PPL CZ, DHL.

Berte ovšem prosím na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit. 

Nepředávám Vaše osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

IV. CO BYSTE MĚLI DÁL VĚDĚT 

 • Nejmenovala jsem  pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 • Vaše osobní údaje zpracovávám manuálně (v elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.
 • Na e-shopu nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. 
 • Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@wellatrio.eu   nebo zavolejte na tel. č. : 724 001 748.

 

V. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům. 

Na webových stránkách používáme pouze typ nezbytných cookies, které jsou zapotřebí k řádnému provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tuto kategorii cookies mohu na e-shopu používat i bez Vašeho souhlasu.

 

VI. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakožto subjekt údajů máte následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům 

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: 

 1. účely zpracování osobních údajů; 
 2. kategorie dotčených osobních údajů; 
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu; 
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů. 

Subjekt údajů má dále právo žádat od správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. 

 b) Právo na opravu 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) Právo na výmaz (právo „být zapomenut“) 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z těchto důvodů: 

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 
 3. subjekt údajů vznese oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů; 
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; 
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě. 

 d) Právo na omezení zpracování 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: 

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; 
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 e) Právo na přenositelnost osobních údajů 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případě, že: 

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně 
 2. zpracování se provádí automatizovaně. 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 f) Právo vznést námitku 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud subjekt údajů vznese oprávněnou námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.  

Námitka bude vyhodnocena a následně správce subjektu údajů sdělí, zda námitce bylo vyhověno a údaje Správce nebude nadále zpracovávat nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

 g) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování 

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí. 

 h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů mohu jednostranně měnit.

Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou účinné od 01.07.2022

 

Zpět do obchodu