Obchodní podmínky - platné do 28.2.2023

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) podnikatele Mgr. Eva Jansa M.A., se sídlem 32300 Plzeň - Bolevec, Pod Stráží 595/4, IČO 63519241, zapsané v živnostenském rejstříku provozovaným Magistrátem města Plzněe -mail: info@wellatrio.eu, telefonní číslo: 724 001 748 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.wellatrio.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů, která naleznete zde. 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky na adrese www.wellatrio.eu („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 I. NĚKTERÉ DEFINICE

 1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 2. Cena za dopravuje finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 4. DPHje daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 5. Fakturaje daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 6. Objednávkaje Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 7. Uživatelský účetje účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 8. Vyjste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 9. Zbožíje vše, co můžete nakoupit na E-shopu.  

II. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
 2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží, budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Upozorňujeme, že veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu ve webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. (ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije).
 2. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 3. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím webového rozhraní E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 4. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na webovém rozhraní E-shopu vytvořili Objednávku. V Objednávce musí být uvedeny následující údaje:
 5. a) Informace o nakupovaném Zboží (ve webovém rozhraní E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);
 6. b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci webového rozhraní E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení;
 7. c) Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 8. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 9. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 10. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci webového rozhraní E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte na naši emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto Podmínek.  
 11. V případě, že na webovém rozhraní E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo Cena byla na webovém rozhraní E-shopu chybně uvedena v důsledku administrativní chyby.
 12. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 13. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

 IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
 5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 2 rokynevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
 6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Webové rozhraní E-shopu obsahuje informace o Zboží včetně uvedení cen. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Cena je vždy uvedena ve webovém rozhraní E-shopu, v  Objednávce a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží ve webovém rozhraní E-shopu a Cenou uvedenou v  Objednávce se uplatní Cena uvedená v Objednávce, která bude vždy totožná s Cenou ve Smlouvě. V Objednávce je též uvedena Cena za dopravu a balné.
 2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
 4. a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v  potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy.
 5. b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: zdeV případě platby Kartou online postupujte podle pokynů příslušného poskytovatel elektronických plateb
 6. c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží. Způsob platby dobírkou je zpoplatněn částkou ve výši 30 Kč.
 7. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.
 8. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, kdy zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.

 VI. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

 1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
 2. a) Osobní odběr na výdejních místech dopravce Zásilkovna, Uloženka a Česká pošta
 3. b) Doručení na adresu určenou v Objednávce prostřednictvím dopravců Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;
 4. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 5. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na webovém rozhraní E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
 6. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 7. Pokud nepřevezmete Zboží, s výjimkou případů dle čl. VI.4.Podmínek, není tím porušena Naše povinnost Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, neznamená automatické odstoupení od Smlouvy. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 8. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 9. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. VI.4Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 10. V případě, že Zboží nebylo ve webovém rozhraní E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
 11. a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 12. b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 13. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. VI.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:
  a) má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
  b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
  c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
  d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
  f) není zatíženo právy třetích stran.
 3. Za vadu Zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud Zboží neodpovídá Vaší představě, máte, jakožto spotřebitel, právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží v souladu s článkem VIII. Podmínek.
 4. Vaše právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Vás, byť se projeví až později. Vaše právo z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou jsme způsobili porušením naší povinnosti.
 5. Vaší povinností je Zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 6. Nemáte práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste museli s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. To neplatí, ujistili-li jsme Vás výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřeli-li jsme vadu lstivě.
 7. Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím Zboží věděli, že Zboží má vadu, anebo pokud vadu jste vadu sami způsobili.
 8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 9. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII. odst.2. těchto Podmínek, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří . V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, bez Našeho souhlasu změnit; to neplatí, budete-li žádat opravu vady Zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady Zboží v přiměřené lhůtě či oznámíme-li Vám, že vady neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady Zboží přiměřenou slevu z Ceny, nebo můžete od Smlouvy odstoupit. Nezvolíte-li si své právo včas, máte právo na odstranění vady Zboží nebo na přiměřenou slevu z Ceny.
 10. V případě výskytu vady Zboží máte následující práva z vadného plnění: 
  a) Právo na odstranění vady Zboží máte v případě, že 
  - lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu. 
  b) Právo na výměnu Zboží nebo jeho součásti máte v případě, že: 
  - Zboží nemá vlastnosti uvedené čl. VII. odst. 2 Podmínek a právo na výměnu Zboží nebo jeho součásti není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo 
  - Zboží má odstranitelnou vadu, pokud nebudete moci Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

  Požadovat výměnu Zboží nemůžete u Zboží prodávaného za nižší Cenu nebo v případě, že by výměna Zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

  c) Právo na odstoupení od Smlouvy máte v případě, že
  - není možná výměna Zboží nebo jeho součásti (například Zboží se již nevyrábí), 
  - Zboží má odstranitelnou vadu, pokud nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad nebo 
  - jedná se o podstatnou vadu.

  Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

  d) Právo na přiměřenou slevu z Ceny máte v případě, že 
  - si nezvolíte právo na odstoupení od Smlouvy nebo výměnu vadného Zboží nebo jeho součásti nebo na opravu věci, 
  - není možná výměna Zboží nebo jeho součásti (například Zboží se již nevyrábí) nebo oprava Zboží,
  - nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by nám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

  Má-li Zboží vadu, z níž budeme zavázáni, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší Cenu nebo o Zboží použité, máte místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu. 

 11. Nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, pokud nemůžete-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi. To neplatí, 
  - došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží, 
  - použijete-li Zboží ještě před objevením vady, 
  - nezpůsobíte-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 
  - prodáte-li Zboží ještě před objevením vady, spotřebujete-li ho, anebo pozměníte-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vraťte nám, co ještě vrátit můžete, a dejte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch. 
 1. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
 2. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 3. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 4. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
  a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
  b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
  d) kdy to vyplývá z povahy Zboží.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří  Podmínek.
 3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
  a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
  b) dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;
  c) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
  d) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
  e) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  f) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;
  g) dodávka novin, periodik nebo časopisů;
  h) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.
 4. Lhůta k odstoupení dle čl. VIII.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. VIII.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli.
 7. Odpovídáte Nám za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
 8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. VI.9.Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 IX. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím v postavení spotřebitelů vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@wellatrio.eu. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na Vaši emailovou adresu.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. K prodeji Zboží jsme oprávnění na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi Námi a Vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 2. Ustanovení Občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahují na osoby, které využívají služeb E-shopu jako podnikatelé. Uvedete-li Objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jednáte v rámci své podnikatelské činnosti a berete na vědomí, že se na Vaši Objednávku neaplikují platné právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele. Za podnikatele se, za podmínek stanovených Občanským zákoníkem, považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Pro účely těchto Podmínek se podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. 
 3. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 4. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Změna těchto Podmínek bude zveřejněna na webovém rozhraní E-shopu
 5. Všechna práva k webovému rozhraní E-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení webového rozhraní E-shopu, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové rozhraní E-shopu nebo jeho část bez Našeho souhlasu. 
 6. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní E-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní E-shopu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Nám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu a užívat webové rozhraní E-shopu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 7. Vy jako kupující tímto přebíráte na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 8. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 9. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 10. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
 11. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 01.07.2022
Zpět do obchodu